මිලදී ගන්නේ කෙසේද - ඇන්ජලීනා සිකුරු උපාංග

මිලදී ගන්නේ කෙසේද

1 在 首頁 點選 如何

2 例如 想買 男 錶 點選 你 要 的 如

3 如此 項 產品 是 你 想要

4 開始 填料 (例如) 再按 右下角 紅色 框框 දිගටම නැව්ගත කිරීම

 

5 選擇 නොමිලේ නැව්ගත කිරීම 此項 產品 就可 免 運費 在 右下角 payment දිගටම ගෙවීම

 

6 請 匯款 至 以下 帳號 點 සම්පූර්ණ ඇණවුම

 

7 請將 匯款單 肇禍 電子 銀行 轉帳 請 傳單 據 至 LINE ID 0930124395

    每 樣 產品 出貨 不同 請 查 你 解說, 謝謝 你 購買 ඇන්ජලීනා සිකුරු ජුවර්ලි 

 

එය දැන් මිලදී ගන්න