925 ස්ටර්ලින් රිදී මාලය 925 ස්ටර්ලින් රිදී ඩේසි මාලය
925 Sterling Silver Necklace 925 Sterling Silver Daisy Necklace
925 Sterling Silver Necklace 925 Sterling Silver Daisy Necklace
925 Sterling Silver Necklace 925 Sterling Silver Daisy Necklace
925 Sterling Silver Necklace 925 Sterling Silver Daisy Necklace
ඇන්ජලිනා සිකුරු උපාංග

925 ස්ටර්ලින් රිදී මාලය 925 ස්ටර්ලින් රිදී ඩේසි මාලය

නිත්ය මිල $56.00 විකුණුම් මිල $112.00 ඒකක මිල එක්
නාවික ගණනය කර ඇත.


දාමයේ දිග: 41 + 2cm
0.0110
පැකේජ බර: 0.017 කිලෝ ග්රෑම්
පැකේජය පටුන: 1 x මාලය


මෙම නිෂ්පාදිතය බෙදාගන්න


එය දැන් මිලදී ගන්න
අලි ඇන්ඩර්ස් හි නිෂ්පාදනය සංස්කරණය කිරීමට ක්ලික් කරන්න.
සටහන: වෙළඳසැල් හිමිකරු සඳහා පමණක් පෙන්වන්න